Skip to main content

חדשות

הארכת מועדי סיום הנגישות ברשויות המקומיות, משרדי הממשלה ומערכת הבריאות

קטגוריה: חדשות מתחום הנגישות

ב"חוק ההסדרים" 2021, הוארכו המועדים לסיום ביצוע התאמות הנגישות שבאחריות הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה ומערכת הבריאות. פרטים נוספים להלן

ב- "חוק ההסדרים" שפורסם ב- 15 בנובמבר 2021, נערכו מספר תיקונים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שעיקרם הארכות מועד לביצוע נגישות בידי הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה ומערכת הבריאות. יודגש כי "חוק ההסדרים" הוא חוק שהוביל משרד האוצר. הנציגות פעלה רבות כדי שהדחייה במועדי ההנגשה תהיה קצרה ככל האפשר, ושלצידה ייקבעו מנגנונים של שקיפות ואכיפה.

רשויות מקומיות:

נקבע שמדי שנה כל רשות מקומית חייבת להנגיש 25 אחוזים מהמקומות שטרם הונגשו, עד לסיום כל החובות בסוף מרץ 2026. הארכת המועדים לרשויות המקומיות כפופה לחובות דיווח ופרסום. כל שנה הרשות צריכה לדווח על ההתקדמות בהנגשה. המשך האורכה להנגשה תלויה בדיווח. 

פירוט לגבי הארכת המועדים לביצוע נגישות ברשויות המקומיות, לפי חוק ההסדרים 2021, ופעולות הדיווח והפרסום שחייבות הרשויות לבצע כדי להיות זכאית להארכת המועד.

המועדים בהם חייבים הרשויות המקומיות להשלים את ביצוע התאמות הנגישות במבנים שבאחריותם הוארכו עד 31.3.2022
, ללא תנאי.

מדובר רק על מבנים ציבוריים קיימים ומקומות שאינם בניינים. כמו כן, חשוב להדגיש שלא ניתנה כל הארכה לגבי הנגשת בתי ספר או לביצוע נגישות לשירות.

הארכה נוספת מעבר לכך אפשרית עד 4 שנים, והיא מותנית בדיווח ופרסום בידי הרשויות המקומיות מדי שנה, עד 31 במרס, בדבר שלושת העניינים הבאים.

כך, כדי לזכות בהארכה ראשונה עד 31.3.2023, על כל רשות לדווח ולפרסם עד 31.3.2022:

 1. רשימת המקומות החייבים בנגישות שבאחריותה, תוך ציון איזה מהם כבר הונגשו ואיזה לא.
 2. פירוט התאמות נגישות חלופיות, להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, שיסופקו עד להשלמת הנגישות באותו בניין.
 3. תכנית עבודה ארבע-שנתית לביצוע יתר התאמות הנגישות בהם חייבת הרשות, כך שיונגשו בכל שנה 25% מהמקומות שטרם הונגשו. כלומר, תוך 4 שנים יושלמו כל החובות הנגישות של הרשות. בתכנית, יש לתת עדיפות לביצוע נגישות למקומות אלה:
  – מקומות שאינם בניינים.
  – אולמות תרבות וספורט.
  בריכות.
  מקומות שניתנים בהם שירותי רווחה.
  מסגרות חינוך בלתי פורמלי.
  מרכזים קהילתיים.
 4. הצהרה מאת ראש הרשות המקומית על כך שהרשות הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות בכל שנה, תקציב שמאפשר את ביצוען.

לאור האמור, לוח הזמנים עבור רשות מקומית ייראה כאמור בטבלה הבאה. שימו לב כי אין צורך לשלוח שוב בכל שנה את תכנית העבודה הרב שנתית שנשלחה ב-2022.

הארכה עד 31.3.2022 – אין תנאים.

הארכה עד 31.3.2023 – מותנה בדיווח על מצב הנגישות הכולל, התאמות נגישות חלופיות, תכנית עבודה ל-4 שנים (25% בכל שנה), והצהרת ראש הרשות, עד 31.3.2022.

הארכה עד 31.3.2024 – מותנה בדיווח על השלמת ביצוע התאמות הנגישות ב-25% לפחות מהמקומות שטרם הונגשו והצהרת ראש הרשות, עד 31.3.2023.

הארכה עד 31.3.2025 – מותנה בדיווח על השלמת ביצוע התאמות הנגישות ב-25% לפחות מהמקומות שטרם הונגשו והצהרת ראש הרשות, עד 31.3.2024.

הארכה עד 31.3.2026 – מותנה בדיווח על השלמת ביצוע התאמות הנגישות ב-25% לפחות מהמקומות שטרם הונגשו והצהרת ראש הרשות, עד 31.3.2025.

למי יש למסור את הדיווח

על כל רשות מקומית למסור דיווח ולפרסם את כל המידע האמור, עד 31 במרס מדי שנה, בארבע הדרכים הבאות:

 1. לדווח את המידע לנציבות בדואר אלקטרוני
 2. לדווח את המידע למשרד הפנים.
 3. לפרסם את המידע ברשומות.
 4. לפרסם את המידע באתר האינטרנט של הרשות.

יש לציין, כי לא תינתן הארכה לגבי מקום ציבורי שניתן לגביו צו נגישות. מועד ביצוע נגישות במקום כזה יהיה בהתאם לאמור בצו.


משרדי הממשלה:

נקבע שהמועד הסופי להשלמת חובות ההנגשה של מבנים, תשתיות וסביבה הוא סוף שנת 2022. יצוין, כי כבר היום הונגשו 75 אחוזים מהמבנים, לפי דיווחי משרד האוצר. עוד יצוין, כי שר המשפטים רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להאריך בצו, את המועד הסופי להשלמת חובות ההנגשה במשרדי הממשלה עד 30 ביוני 2023.
 

מערכת הבריאות:

נקבע שהמועד הסופי להשלמת חובת ההנגשה של מבנים, תשתיות וסביבה הוא סוף שנת 2024 עם פריסה הדרגתית שמחייבת ביצוע ודיווח מידי שנה. לצד זאת, לדרישת הנציבות נקבעה בחוק חובת לבצע התאמות מסוימות לנגישות השירות (כגון כניסת חיית שירות ומתן תרגום לשפת סימנים) שיבוצעו באופן הדרגתי בשנתיים הקרובות. 

פירוט לגבי הארכות המועדים וחובות הנגישות לשירות שיחולו במערכת הבריאות.

הארכות המועד

המועדים לביצוע נגישות מבנים, תשתיות וסביבה במערכת הבריאות הוארכו בחוק ההסדרים 2021.

לאחר ההארכה, על גופי הבריאות (קופות החולים ובתי החולים) לבצע התאמות נגישות ב- 20% מהמבנים עד סוף 2022, 50% מהמבנים עד סוף 2023 ו-100% עד סוף 2024. על קופות החולים ובתי החולים לדווח מה ינגישו בכל אחת מהשנים. בכל שנה, על גופי הבריאות לשלוח למשרד הבריאות ולנציבות שוויון דיווח על ההתקדמות בביצוע הנגישות. הדיווח לנציבות שוויון ייעשה באמצעות דואר אלקטרוני.

חובות נגישות לשירות

בנוסף, חוק ההסדרים מחיל חובות נגישות לשירות מסוימות במערכת הבריאות, לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013

. החובות שהוחלו במערכת יחולו עליו החל מנובמבר 2021 עד נובמבר 2023. רובם יחולו במהלך 2022. ההתאמות שיחולו ומועדי התחולה מפורטים להלן.

 1. ביצוע התאמות נגישות בנהלים, הליכים ונוהגים בשירותי בריאות, לפי תקנה 9 לתקנות נגישות השירות, לשם ביצוע התאמות הנגישות הספציפיות שלהלן – המועד לביצוע – 15 במאי 2022
  למדריך בנושא התאמות נגישות נהלים נוהגים והליכים 
   
 2. שמירה על זמינות ותקינות התאמות הנגישות הספציפיות לשירות שלהלן, לפי תקנה 27 לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע – 15 במאי 2022
  לפרק במדריך בנושא שירות נגיש: אמצעי עזר ושירותי עזר 
   
 3. פרסום התאמות הנגישות לשירות שבוצעו, לפי תקנה 34 לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע – 15 במאי 2022
  לפרק במדריך בנושא שירות נגיש: פרסום התאמות נגישות

חובות מתן התאמות נגישות ספציפיות בשירות (לפי סדר כניסתן לתוקף)

 1. הספקת אמצעי עזר המותאמים אישית או הספקת שירותי עזר בעלי אופי אישי, לפי תקנה 26(ב) לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע 15 בנובמבר 2021.
  למדריך בנושא התאמות נגישות נהלים נוהגים והליכים 
   
 2. המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי, בהתייעצות עם הנציבות, לקבוע עד 15 בפברואר 2022 רשימת מקומות שלא תחול בהם החובה לאפשר הסתייעות בחיית שירות בשל סיכון ישיר ומשמעותי לבריאות – המועד לביצוע 15 בפברואר 2022  
  הערה: זו אינה חובה של המשרד, אך היא משליכה על חובותיו.
  לדף המידע בנושא חיית שירות  
   
 3. חובה לאפשר הסתייעות בחיית שירות, לפי תקנה 10 לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע ממועד פרסום הרשימה כאמור בסעיף 2 לעיל (15 בפברואר 2022). אם לא פורסמה רשימה כזו – 15 באוגוסט 2022.
  לדף המידע בנושא חיית שירות  
   
 4. נוהלי פינוי בחירום, לפי תקנה 12 לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע – 15 בנובמבר 2022
  לדף המידע בנושא המלצות לנוהלי פינוי בשעת חירום  
   
 5. שירות תרגום לשפת הסימנים, לפי תקנה 29 לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע – 15 בנובמבר 2022
  לפרק במדריך בנושא שירות נגיש: אמצעי עזר ושירותי עזר  
   
 6. מתן שירות באמצעות טלפון, פקסימיליה, מסרון, דואר, דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר, לפי תקנה 32 לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע – 15 בנובמבר 2022
  למדריך בנושא נגישות שירות טלפוני ואמצעי תקשורת מרחוק   
   
 7. התאמות נגישות למערכת ניתוב שיחות טלפון, לפי תקנה 33(2) לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע – 15 בנובמבר 2022
  למדריך בנושא נגישות שירות טלפוני ואמצעי תקשורת מרחוק  
   
 8. חובה לספק מיתקן הולם שתשהה בו חיית השירות במהלך מתן השירות, לפי תקנה 10 לתקנות נגישות השירות – המועד לביצוע – אם פורסמה רשימה כאמור בסעיף 2 לעיל – 15 באוגוסט 2023. אם לא פורסמה רשימה כזו – 15 בנובמבר 2023.
  לדף המידע בנושא חיית שירות 

 

מאמרים נוספים בנושא

הירשמו לנגישון והשארו מעודכנים
תשאירו מייל עכשיו ונדאג שתשארו מעודכנים כל הזמן

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.