תיקון לחוק חניית נכים: חובה לצרף צילום הרכב המעיד על העבירה להודעת התשלום

3/07/2012
 
 
חניית נכים

 

חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012* הוספת סעיף 3א.11

 

"הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה" - על אף האמור בכל דין, לא תימסר הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3, אלא אם כן הרכב צולם באופן המעיד על התקיימות אחת הנסיבות האמורות בסעיף 2(א)(3) או (4) או 3, ועל גבי הודעת תשלום הקנס צוין כי הרכב צולם וכי הצילום יומצא לבעל הרכב; הומצאה הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב, יצורף אליה צילום כאמור

 

המצאה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה לפי הוראות סעיף (ב).2 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הודעת תשלום קנס (ג) ".שהומצאה בידי שוטר

 

תחילתו של חוק זה ביום א' באלול התשע"ב (19 באוגוסט 2012)

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד