לא סוף עידן הפקס - איך זה קשור לנגישות?

14/10/2020
 
 
יד מקליקה על אייקונים של אימייל, אתר אינטרנט, טל'

פנייה לגופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים

החל מה- 26.7.2019 מחויבים גופים ציבוריים לאפשר לציבור ליצור אתם קשר באמצעי דיגיטלי כמו אי-מייל, בנוסף לאמצעי הפנייה בפקס.

עד היום משרדי ממשלה רבים, יחידות סמך וגופים נוספים לא אפשרו פנייה במייל אלא רק בפקס. מה שסרבל את הטיפול בפניות.

מדובר בחוק חדש - חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, תשע"ח-2018 - שמטרתו לפתוח את אפשרויות התקשורת עם המגזר הציבורי ולהתאימן לעידן הטכנולוגי המתפתח.

 

החוק נכנס לתוקפו בתאריך הנ"ל, והוא חל על גופים ציבוריים מסוימים המפורטים בתוספת שבו.

ראו קישור לחוק ולתוספת:  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_921.htm

 

ההסדר החדש נועד להוסיף על דרכי הפנייה המקובלות כיום בקשר עם הציבור ובין הגופים הציבוריים ולא לגרוע מהם. לדוגמא:

בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 בסעיף 32 נקבע כי- " חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יאפשר לאדם עם מוגבלות לפנות אליו לשם קבלת שירות באחד מן האמצעים כאמור בתקנת משנה (א) המצויים בשימוש החייב, בעת הגשת הבקשה וככל שניתן שירות באמצעות אחד מאותם אמצעים."

בין האמצעים המוזכרים בתקנת משנה (א) מנויים גם הטלפון, הפקסימיליה, מסרון, דואר, דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר.

מכשיר הפקסימיליה הינו אמצעי הנגשה חלופי עבור אנשים המתקשים בתקשורת דרך הטלפון, ביניהם אנשים עם מוגבלות שמיעה, דיבור, הבנה. חקיקה חדשה זו איננה פוגעת באפשרות לעשות שימוש בפקס אלא מוסיפה עליה .

על נותני השרות בגוף ציבורי לבחור באילו אמצעים דיגיטליים יאפשרו לציבור לפנות אליהם ולצרף לפנייה קבצים.

בנוסף נותן השרות חייב לפרסם זאת ללקוחותיו באתר האינטרנט שלו (למעט חריגים המפורטים בחוק).

עדכון מספטמבר 2020: פנייה באמצעות פקס

למרות שכוונת החוק הייתה להוסיף על אמצעי הקשר הקיימים בפנייה לגוף ציבורי ולא לגרוע מהם, התברר לאחר חקיקת החוק כי ישנם גופים ציבוריים שהפסיקו את האפשרות לפנות אליהם באמצעות הפקסימיליה, והפנייה אליהם היא באמצעות אמצעי קשר דיגיטליים.

החלטתם של אותם גופים לא הביאה בחשבון כי יש ציבורים שאמצעי הקשר הנוח או הזמין להם אינו בהכרח אמצעי קשר דיגיטלי. לפיכך תוקן החוק ביום 23.9.20 והובהר כי גוף ציבורי אשר יאפשר פניה אליו באמצעות דואר אלקטרוני יהיה חייב לאפשר פניה גם באמצעות פקסימיליה.

היבטים חשובים לשים לב אליהם

  • החוק חל רק על גופים ציבוריים מסוימים וביחידות הנותנות בהם שירות לציבור-כמו משרדי ממשלה (למעט שב"כ, מוסד ויחידות נוספות) , רשויות מקומיות, מערכת בתי המשפט וההוצאה לפועל (לא בעניינים שיפוטיים), מבקר המדינה, המשטרה, קופות חולים, צה"ל ועוד- כמפורט בתוספת לחוק.
     
  • החוק אינו חל על המגזר הפרטי.
     
  •  החוק אינו חל על בנקים. הבנקים כפופים להוראות בנק ישראל שלאחרונה הרחיב את השימוש בפקס. כאמצעי תקשורת במסגרת שירותי הבנקאות ושינוי זה ייכנס לתוקף ב-1.1.2020.
     
  • קיימים לחוק חריגים כגון מניעה לפי דין אחר לאפשר פניה באמצעי דיגיטלי או שגוף ספציפי אינו יכול לאפשר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. במקרה כזה יפרסם הגוף כיצד תתבצע הפנייה בעניינים אלה.

אנא היערכו בהתאם.

הדפס
עבור לתוכן העמוד