מדיניות הקורס ללימוד שפת הסימנים (שס"י) לציבור הרחב: דמי הרשמה/השתתפות, דמי ביטול וזכויות יוצרים

 
 

דמי רישום לקורס שס"י

בגין קורס בן 6 מפגשים (שעתיים כל מפגש) או קורס של 4 מפגשים (שלוש שעות כל מפגש) בהתאם לתנאי הקורס, כל משתתף יישא בעלות של 400 ₪ סה"כ.

מובהר בזאת, כי עלות זו איננה כוללת מע"מ ולא תכלול תוספת מע"מ, מאחר והעמותה הינה מלכ"ר.

 

 

דמי הביטול בקורס

בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן תשע"א 2010 (להלן: "התקנות"),

ניתן לבטל השתתפות בקורס שס"י תוך 14 יום ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי המנוחה טרם הוחל השירות.

ביטל משתתף את הרישום במסגרת הימים הללו, יקבל חזרה את כספו, זולת דמי ביטול של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

בכל מקרה, קיימת אפשרות "להקפיא" השתתפות בקורס וזאת עד לתיאום מועד חלופי או לתאם מועד חלופי מראש כאשר אין באפשרות המשתתף להגיע לשאר מועדי הקורס, יש לבצע זאת מול איש הקשר הרלוונטי בעמותה.

היה ומשתתף החליט להפסיק את השתתפותו בקורס שס"י, וזאת לאחר פתיחת הקורס, יהיה זכאי המשתתף להחזר של 25% מדמי הרישום, כאמור לעיל.

ביטול השתתפות בקורס שס"י ע"י אדם עם מוגבלות, עולה חדש ואזרח וותיק כהגדרתם בחוק, ניתנים לביטול בכל עת ובלבד שהקורס טרם הסתיים.

 

 

השלמת מפגשים

 

משתתף שנעדר מכל סיבה שהיא, ממפגש בקורס, יהא רשאי לקבל השלמה של המפגש במועד ובמקום שייקבעו על ידי העמותה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

זכויות יוצרים

עם פתיחת קורס שס"י, כל משתתף זכאי לקבל סרטונים לצורך תרגול והתנסות.

יודגש בזאת, כי סרטונים אלו, הינם סרטונים ייחודיים שהעמותה יצרה מראש לטובת משתתפי הקורס וזכויות היוצרים הבלעדיות לסרטונים אלו, שייכות לעמותה בלבד.

עם הרשמתו של כל משתתף, מתחייב בזאת שלא להעביר אותם הלאה ו/או לא להעביר את סיסמת הכניסה לסרטונים לכל אדם אחר ו/או לעשות כל שימוש שהוא בסרטונים אלו שלא במסגרת לימודי קורס שס"י.

 

 

**קורס רכישה**

בנוסף לקורסים הפתוחים לקבל הרחב, יש אפשרות לתאם קבוצות לימוד לקורס שס"י מראש במקום עבודה, קבוצת חברים וכיוצ"ב.

מיקום הקורס ועלויות יתואמו מראש, דמי ביטול יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו ולתנאי הקורס אשר יסוכמו מראש.

הדפס
עבור לתוכן העמוד