תקנון שימוש באתר – ועידת נגישות ישראל ה- 6

 
 

אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר – ועידת נגישות ישראל ה- 6 בסימן חדשנות ועתיד הנגישות לשנת 2018

כללי

 1. התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.
 2. האתר נמצא בבעלות הבלעדית של עמותת נגישות ישראל (ע"ר) (להלן: "העמותה" ו/או בעל האתר"), ומנוהל על ידה.
 3. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת שירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. 
 4. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
 6. גלישה באתר ו/או רכישת שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 7. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 8. כל מבצע הזמנה, חייב למסור את מלוא הפרטים המדויקים שלו בלבד וחל איסור מוחלט לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
 9. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י העמותה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת בגין ועידת נגישות ישראלה- 6 לשנת 2018 בסימן חדשנות ועתיד הנגישות. אתר זה מתממשק לסליקה באתר מאובטח של חברת אישורית זהב.
 10. כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
 11. באמצעות אתר זה תוכלו להירשם לוועידת נגישות ישראל שמקיימת עמותת נגישות ישראל (ע"ר) (להלן: "העמותה") ביום א' בתאריך: 29.4.2018 כמפורט להלן (להלן: "הוועידה") ולהבטיח השתתפותכם בוועידה. עלות השתתפות בוועידה הינה כדלקמן:
  - הרשמה מוקדמת לוועידה עד ליום 16.3.2018 – ישלמו סך של 450 ₪ בגין כל משתתף.
  - רכזי נגישות ומורשי נגישות יקבלו קופון הנחה המזכה בהנחה של 60 ₪ ובהרשמה מוקדמת עד ליום 16.3.2018 ישלמו סך של 390 ₪ בגין כל משתתף.
  - החל מיום 17.3.2018 ואילך, תשלום בגין כל כרטיס לוועידה יהא בסך של 550 ₪.
  - רכזי נגישות ומורשי נגישות יקבלו קופון הנחה המזכה בהנחה של 100 ₪ והחל מיום 17.3.2018, ישלמו סך של 450 ₪ בגין כל כרטיס.

  אין להעביר ו/או לשכפל ו/או למכור את הכרטיסים לוועידה.
  אין להעביר ו/או לשכפל ו/או למכור את קופון ההנחה. כל קופון, יזכה רכז נגישות או מורשה נגישות אחד בלבד.
 12. לבירורים, ניתן לפנות למיכל פרוכטמן בטלפון מספר: 09-7640420 או בכתובת דוא"ל: fruchtmichal@aisrael.org


הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצדם, כדלקמן:

 • "מזמין" או "משתמש"- אדם בגיר מעל גיל 18 הנרשם לוועידה באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר ומצהיר באישורו על תקנון זה כי הוא בעל כרטיס האשראי
 • "עסקה"- רכישת הזכות להשתתף בוועידה באמצעות רישום על ידי כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית.
 • "שירות" או "שירותים"- אפשרויות הרישום להשתתפות בוועידה באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנה.
 • "עמוד התשלום"- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.


ביצוע עסקאות ותשלום

מספר המקומות לוועידה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.

הרישום לוועידה שבו נדרש תשלום יתבצע בצורה מקוונת, באמצעות אתר אינטרנט ייעודי.

התשלום יתבצע מראש ובאמצעות כרטיס אשראי בלבד.

תשלום ביום האירוע יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בעמדת ההרשמה שתפתח במקום קיום הוועידה.

השלמת הרישום לוועידה תתבצע לאחר התשלום המלא - תשלח לדוא"ל של הנרשם הודעה המאשרת את ההרשמה לוועידה ובמקביל תישלח לדוא"ל קבלה. 

מועדי רישום: הרישום לוועידה יחל עם פתיחת ההרשמה לכנס וייסגר ביום הכנס או עם סיום מכסת המשתתפים, לפי המוקדם מבניהם.

ביצוע עסקה באתר או בטלפון, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י העמותה במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מיכל פרוכטמן בטלפון מספר: 09-7640420 או בכתובת דוא"ל: fruchtmichal@aisrael.org  המזמין לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור המזמין פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי העמותה להבטיח את השתתפותו של המזמין בועידה. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.


ביטול עסקאות

ניתן לבטל עסקה בתנאים כדלהלן:

ביטול השתתפות מעל 14 ימי עסקים, בטרם מועד הועידה, יהא ללא דמי ביטול והמזמין יקבל את מלוא כספו חזרה.

ביטול השתתפות בוועידה מעל 7 ימי עסקים ועד 14 ימי עסקים (כולל) בטרם מועד הוועידה, יהא כנגד תשלום של 5% ממחיר כרטיס ההשתתפות ודמי סליקה במידה וישנם [כאמור בתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התש"א -2010].

ביטול השתתפות בוועידה עד 7 ימי עסקים (כולל) ממועד הוועידה, המזמין יישא במלוא מחיר כרטיס ההשתתפות לוועידה.

ביטול עסקה ע"י אדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש יתבצע בהתאם לתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981.

ביטול העסקה יתבצע מול מיכל פרוכטמן בטלפון מספר: 09-7640420 או בכתובת דוא"ל: fruchtmichal@aisrael.org

במידה ונדחתה הוועידה למועד אחר, יהיה הרישום לוועידה תקף למועד החדש שיקבע לקיומה, בכפוף להודעה שתימסר. ביטול עסקה במקרה שהוועידה נדחתה, יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטלה הוועידה מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא יהא זכאי לקבל החזר בגובה העלות ששולמה עבור ההשתתפות בוועידה.


רשימת תפוצה

העמותה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ובנושאי נגישות באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מהעמותה, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.


סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של העמותה (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, העמותה לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.

העמותה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.


קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של העמותה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של העמותה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של העמותה, או של צד שלישי אשר קיבלו ממנה רישיון שימוש כדין.

העמותה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

השם עמותת "נגישות ישראל" ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של בעל האתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של בעל האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי של המזמינים ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית כרטיסים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהעמותה.


שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.


אחריות

העמותה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, העמותה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. העמותה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, העמותה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של העמותה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. העמותה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את העמותה.

העמותה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, העמותה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, תוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של העמותה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

העמותה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המזמין ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.

המזמין יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לעמותה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

המזמין פוטר את העמותה מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

העמותה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

העמותה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.


ביטול הוועידה

לעמותת "נגישות ישראל" זכות מלאה לבטל את הוועידה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים או הרשמה מעטה מדי לאירוע. במקרה כזה מתחייבת העמותה להודיע למזמין עד 48 שעות לפני מועד הוועידה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב) ובתנאי שהמזמין השאיר פרטים מעודכנים במערכת הרישום.


הפסקת פעילות האתר

העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או רישום לוועידה באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.


סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד