העמותה פנתה לרשות שדות התעופה בעקבות תלונות רבות המגיעות למשרדנו

1/05/2014
 
 
כלב נחייה

העמותה פנתה למנכ"ל רשות שדות התעופה – מר יעקב גנות, נוכח תלונות חוזרות ונשנות המגיעות למשרדנו בנושא הקושי שיש לאנשים עם מוגבלות
.הנעזרים בכלבי נחייה בעלייה למטוס והשירות הניתן בחברות התעופה השונות בארץ

ביקשנו לעגן את החובה החוקית שישנה על איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, בכל מקום בו ניתן שירות לציבור במתחמי רשות
.שדות התעופה, לחדד את הנהלים בנושא זה ולהדריך את העובדים למתן שירות נגיש ואפקטיבי

:חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג 3991- קובע את הדברים הבאים
3א) לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו
.מלווה בכלב נחייה
ב) לא ייגבה מעיוור כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד הכניסה למקום ציבורי, בעד השימוש במתקן המצוי בו, או בעד השימוש בתחבורה
ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה
 4העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו - קנס

:כמו כן, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג 3131-קובעות בסעיף 31 את הדברים הבאים לעניין חיות שירות
20א) בלי לגרוע מן האמור בתקנה 1, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבצע התאמות בנוהלי השירות, הליכיו ונוהגיו, כך שאדם
עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות, ואולם אין הוא חייב במתן טיפול לחיית השירות או פיקוח
עליה, בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות
ב) לא היתה חיית השירות כלב נחייה, יציג האדם עם המוגבלות לבקשת נותן השירות, תעודה או סימן המעיד על היות החיה חיית
שירות
ג) נאסרה על פי דין כניסת בעלי חיים למקום שניתן בו שירות, יספק החייב מיתקן הולם שתשהה בו חיית השירות במהלך מתן
השירות

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד