פעילות "נגישות ישראל" בשנת 2017 בתחום המשפטי

23/05/2018
 
 
פטיש שופטים, מאזני צדק וספר פתוח

המרכז המשפטי בעמותה, פועל רבות לקידום הנגישות עבור אנשים עם מוגבלות באמצעות הובלת חקיקה, השתתפות בדיונים אסטרטגיים רבים בכנסת ובמשרדי הממשלה השונים, טיפול בתלונות ציבור בנושא נגישות מול רשויות ועסקים, כתיבת מאמרים מקצועיים, קיום כנסים והשתלמויות לעורכי דין ויועצים משפטיים, הגשת בג"צים והשתתפות בהליכים משפטיים בתביעות בעלות השפעה מכרעת עבור אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות, הפעלת פורטל משפטי ליועצים משפטיים ועורכי דין ומתן ייעוץ שוטף לאנשי מקצוע.

 

חקיקה, תקינה ופעילות מול משרדי הממשלה

המרכז המשפטי מלווה מתחילת הדרך את חקיקתו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (להלן- "חוק שוויון זכויות"), את הליך כתיבת תקנות הנגישות והתקנים הישראלים השונים לנגישות במכון התקנים.

בשנה החולפת, פעל המרכז רבות לקידום רפורמות, המשך התקנתן של תקנות נגישות המחויבות מכח חוק שוויון זכויות כדלהלן:

חקיקה ותקנות שנידונו ואושרו בוועדות הכנסת:

 • רפורמה בחובה להנגשת שירותי אינטרנט - תקנה 35 לתקנות נגישות השירות - רפורמה זו קודמה על ידי המרכז המשפטי יחד עם איגוד האינטרנט הישראלי והינה משמעותית ביותר מאחר והתקנה במקורה העלתה קשיי יישום רבים בקרב האתרים השונים. הרפורמה מבטאת את נקודת האיזון הראויה בין צרכי הנגישות מחד וחובת הנגשה מידתית וראויה, שאין בה כדי להטיל נטל כבד מידי על האתרים השונים מאידך.
 • תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה – תקנות אלה אשר אושרו בוועדת העבודה והרווחה בחודש ינואר 2018 וממתינות לחתימת השר, נידונו בעשרות דיונים ארוכים, הן בוועדה והן מחוצה לה, מול משרד החינוך. המרכז המשפטי הוביל שינויים רבים בטיוטת התקנות הראשונה ופעל נמרצות מול משרד החינוך והארגונים השונים כדי לקדמן. התקנות מהוות שינוי משמעותי בשילובם של תלמידים עם מוגבלות במוסדות חינוך. על פי תקנות אלה, יוכלו תלמידים לקבל התאמות נגישות רבות בהליך מוסדר וקצוב בזמן.
 • תקנות נגישות מוסדות חינוך חדשים – שעניינן חובת נגישות פיסית בסטנדרט גבוה של מבני מוסדות חינוך. המרכז המשפטי פעל רבות לשיפור נוסח התקנות שאושרו בוועדת העבודה והרווחה וממתינות לחתימת השר.
 • תקנות נגישות חושית באוטובוסים בינעירוניים שעניינן התאמות נגישות חושית כגון: כריזה קולית וחזותית, שילוט ועוד. תקנות אלו נידונו בדיונים רבים בוועדת העבודה והרווחה ומחוצה לה מול משרד התחבורה ,בעיקר סביב המחלוקת באשר לשאלה האם חלה חובה משפטית להתקנת שילוט נגיש גם בתחנות האוטובוסים הבינעירוניים. לאחר שהמרכז המשפטי פנה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין זה וקיבל תמיכתו הוכנסה גם חובה זו לתקנות אשר אושרו ופורסמו ברשומות.
 • תיקון לחוק חניה לנכים (פריקה וטעינה)- המאפשר חנייה באזורי פריקה וטעינה בתנאים מסוימים. המרכז המשפטי נתן התייחסותו לנוסח המוצע והשתתף במספר ישיבות בוועדת הפנים שהתקיימו בנושא. התיקון אושר ופורסם ברשומות.
 • תיקון לחוק חניה לנכים (הקצאת מקום חניה בסמוך למקום מגורים) המחייב את הרשות המקומית להקצות חניית נכים לאדם עם מוגבלות בסמוך למקום מגוריו בתנאים מסוימים. התיקון לחוק נידון במספר דיונים בוועדת הפנים בהשתתפות המרכז המשפטי. אושר ופורסם ברשומות.
 • המרכז המשפטי פעל נמרצות כנגד הצעת החוק של משרד האוצר לדחיית מועדי הנגשה של מבני רשויות ציבוריות ובתוך כך פנה לעשרות חברי כנסת , לממונה על חופש המידע ולמבקר המדינה, הפעיל קמפיין תקשורתי בנושא והשתתף בדיונים בנושא בועדת העבודה והרווחה. ההצעה אושרה בסופו של דבר בוועדה אך תקופת הדחייה קוצרה והוטלו תנאים נוספים ופיקוח לקיצור התקופה.

חקיקה ותקנות שטרם אושרו בוועדות הכנסת:

 • תקנות נגישות בריאות – שעניינן התאמות נגישות פיסיות של מבני רופאים עצמאיים העובדים מול קופות החולים ורופאים פרטיים וכן התאמות נגישות שירות במוסדות הרפואיים ככלל. המרכז המשפטי השתתף השנה במספר דיונים מול משרד הבריאות, העביר הערותיו והתייחסותו לנוסח המוצע של התקנות ופועל בימים אלו כדי לקדמן. התקנות הללו שהינן מורכבות וטרם נידונו בוועדת העבודה והרווחה אמורות להשלים את תקנות נגישות הבריאות שכבר נכנסו לתוקפן ומחייבות כרגע רק בתי חולים וקופות חולים בהנגשה פיסית.
 • תקנות נגישות שעת חירום שעניינן מתן מענה מגוון לאנשים עם מוגבלות במצבי שעת חירום הינן מורכבות ומצריכות ממשקים בין משרדי הממשלה השונים. המרכז המשפטי השתתף השנה במספר דיונים בוועדת העבודה והרווחה, העביר התייחסותו והערותיו לנוסח המוצע של התקנות וימשיך לפעול לקידומן.
 • תקנות נגישות דרכים שעניינן הנגשת המרחב העירוני (צמתים, מדרכות, תמרורים, חניות ועוד) המרכז המשפטי העביר התייחסותו לנוסח מוצע של התקנות. בתקנות אלו התקיים דיון אחד בוועדה השנה וצפויים דיונים נוספים.
 • הצעה לתיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות המרכז המשפטי העביר נוסח מוצע לתיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שמטרתו לחייב הנגשה פיסית באוטובוסים בינעירוניים. המרכז יפעל לקידום הצעת חוק זו.


קשרי ממשל

המרכז המשפטי פעל נמרצות השנה מול משרדי הממשלה השונים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וועדות הכנסת וחברי הכנסת השונים כדי לקדם תהליכים שונים בהם:

 • הגשת שאילתות וניירות עמדה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במטרה לקדם עמדת רגולטור לציבור בסוגיות מורכבות ויצירת וודאות משפטית מרבית.
 • קידום פגישות עם ארגוני המורים לצורך הסדרת והקמת תפקיד רכז נגישות והדרכות תלמידים במסגרת הסכם קיבוצי.
 • פעילות מול משרד התחבורה : יצירת תו חניה לנכים בינלאומי, קידום פרסום מוניות נגישות ואכיפה של המשרד.
 • הובלת דיון בוועדת המדע בנושא נגישות טכנולוגיות ביום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בכנסת והשתתפות בדיונים שונים בוועדות: חינוך, בטחון וכלכלה.
 • השתתפות בדיונים שונים בנושא נגישות בוועדות הכנסת.

 

הפורטל המשפטי לנגישות

הפורטל המשפטי לנגישות המיועד בעיקרו ליועצים משפטיים ועורכי דין הוקם בשנת 2015 לאור פניות רבות ובמטרה לסייע לעורכי הדין בהבנת חקיקת הנגישות שהינה מורכבת וסבוכה, זאת מתוך ההבנה שלעורכי הדין קיים תפקיד חשוב מעין כמוהו באכיפה ובהטמעת הנגישות עבור אנשים עם מוגבלות, הן מהצד של היועץ המשפטי המלווה ארגון ומייעץ לו מה נדרש ממנו לבצע על פי הדין והן מן הצד של עורך הדין, שתפקידו לסייע ולתבוע גורמים שונים בגין הפרות בוטות של הדין ופגיעה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

הפורטל המשפטי מאגד בתוכו את כל המידע המשפטי הרלוונטי לנושא הנגישות: חוקים, תקנות ופסקי דין בחלוקה לפי קטגוריות של נושאים, מאמרים מקצועיים של עו"ד מובילים בתחום, ניירות עמדה, מדריכים מקצועיים, הצעות חוק, שאלות ותשובות, סיכומי דיונים בוועדות הכנסת ועוד. המרכז המשפטי מעדכן מעת לעת את הפורטל ופועל לכתיבת מאמרים מקצועיים נוספים. כתובת האתר - law.aisrael.org


כנסים לעו"ד ויועצים משפטיים

המרכז המשפטי מקיים שני כנסים בשנה לעורכי דין ויועצים משפטיים בסוגיות משפטיות מורכבות בחקיקת הנגישות. השנה התקיים כנס אחד בחודש פברואר בנושאים שונים בתחום הנגישות בהשתתפות נציגי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הכנס השני התקיים בחודש אוקטובר בשיתוף עם איגוד האינטרנט הישראלי ובהשתתפות נציג נציבות בנושא נגישות בשירותי האינטרנט.


פניות ציבור

המרכז המשפטי טיפל בשנת 2017 בכ- 1800 פניות ותלונות בנושא נגישות. המרכז סייע בתוך כך להרבה מאוד אנשים עם מוגבלות במימוש זכויותיהם וגרם לארגונים רבים לשנות עמדות ונהלים ולפעול להנגשה עבור אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות.


השתתפות בהליכים משפטיים

המרכז המשפטי השתתף השנה במספר הליכים משפטיים:

 • בג"צ שהוגש על ידי הרשויות המקומיות להסרת סנקציות בהפרת חובות נגישות : המרכז המשפטי העביר באמצעות עו"ד תומר רייף ממשרד עו"ד זיסמן, אהרוני, גייר בקשה להצטרף כידידי בימ"ש כדי להתנגד לעתירה. העתירה של הרשויות נמחקה.
 • בג"צ של עמותת נגישות ישראל כנגד משרדי הממשלה והכנסת בגין עיכוב בהתקנת תקנות נגישות: המרכז המשפטי ממשיך ללוות עתירה זו שעודנה מתנהלת והוגשה באמצעות עו"ד תומר רייף ממשרד עו"ד זיסמן , אהרוני, גייר.
 • תביעה ייצוגית נגד התיאטראות בגין היעדר תמלול בהצגות – המרכז המשפטי הגיש בקשה להצטרפות כמשתתף בתביעה. הבקשה אושרה על ידי בית משפט ובימים אלו מתקיימים דיונים בניסיון להשגת הסכם פשרה.


הרצאות בכנסי העמותה

נציגי המרכז המשפטי מעבירים הרצאות בכנסים, קורסים וימי עיון רבים, הן כאלו שמקיימת עמותת נגישות ישראל והן כאלו שמקיימים מוסדות אחרים לציבור.

השנה העבירו נציגי המרכז המשפטי 25 הרצאות משפטיות בנושאים שונים בתחום הנגישות.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד