מרכז המחקר והמידע של הכנסת

שירותים במערכת החינוך המיוחד לילדים בעלי פיגור שכלי - תמונת מצב -

2/11/2011

זמינות שירותים בקהילה לילדים עם צרכים מיוחדים

2/11/2011

עידוד תעסוקה של עובדים מקבוצות המתאפיינות בתת-ייצוג - סקירה משווה - מצגת

15/06/2011

הטיפול באנשים עם צרכים סיעודיים - (צורכי כוח-אדם ומדיניות תעסוקה בענף הסיעוד)

5/06/2011

פניות ציבור בדבר התנהלות אגף הרישוי בנושא תגי חנייה לנכים

15/03/2011

פתרונות דיור לילדים נכים עם מוגבלות פיזית

מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות ציבור של הכנסת בעקבות פניית "ארגון הנכים בישראל
המיוחד" )אהב"ה(, בנושא הקושי של הורים לילדים נכים עם מוגבלות פיזית קשה במציאת פתרונות
דיור מותאמים בעבורם. הפנייה נסבה בעיקר על משפחות שקיבלו זכאות לדירת נ"ר )נכסי רכישה(
ממשרד הבינוי והשיכון )להלן: המשרד, או משרד השיכון( בעבור ילדם הנכה אך מתקשות לממש את
זכאותן. במסמך יוצגו נתונים על מסלול דירות נ"ר וייסקרו פתרונות דיור נוספים הניתנים על-ידי משרד
השיכון בעבור ילדים נכים עם מוגבלות פיזית
14/03/2011

הטיפול בקושי של מטופלים במצב סיעודי קשה להעסיק עובד זר

14/03/2011

הטיפול בגביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחוק

10/02/2011

נגישותם של המקומות הקדושים בישראל לנכים

2/12/2010

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 – הצמדה חלקית של גמלאות

24/11/2010

עסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באמצעות תאגידים

15/11/2010

השתלבות אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה בישראל

1/11/2010

ניתוח תקציב ומדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים לשנות הכספים 2009-2010

7/10/2010

הדרישה לקצבת שירותים מיוחדים בעבור ילדים נכים

15/07/2010

האם היקף התמיכה בחיילים שנפגעו תלוי בנסיבות הפגיעה?

14/07/2010

ילדים כבדי שמיעה וחירשים – זכויות ושירותים

13/07/2010

הרפורמה בענף הסיעוד

29/06/2010

הטיפול בניצולי השואה – המשך מעקב

29/06/2010

עלות העסקת עובד זר

10/06/2010

סימון מוצרי צריכה לשימושם של עיוורים ולקויי ראייה

28/04/2010
עבור לתוכן העמוד