הקצאת מקומות חניה נגישים ל"בניין קיים חיוני"

 
 
חניות נכים מסומנות ליד הכניסה למבנה

מרכז השלטון המקומי בישראל פנה אל הרשויות המקומיות בעניין הקצאת מקומות חניה נגישים ל"בניין קיים חיוני" עם ההבהרות והדגשים הבאים:

1. תקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב- 2011 (להלן: "התקנות"), קובעת כי על החייב בביצוע הנגישות, לגביו מתקיימים התנאים שבתקנה, לפנות לרשות המקומית בבקשה כי תקצה מקומות חניה נגישים.

2. "בניין קיים חיוני" - בניין קיים שהוא אחד מאלה: מחלקה לשירותים חברתיים, סניף של המוסד לביטוח לאומי, מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס), משרד ממשלתי שניתן בו שירות ציבורי, משרד של רשות מקומית שניתן בו שירות ציבורי, תחנת משטרה או נקודות משטרה, בנק, סניף דואר, בית דואר לרבות מיתקן לחלוקת דואר וסוכנות דואר, בית מרקחת.

בהתאם לתקנה 4 לתקנות, ככל שאין ברשותו מקום חניה לבניין, או שבסמוך לו אין חניון ציבורי שמשרת את הבניין (ובו מקומות חניה נגישים) חובה עליו לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצאת מקומות חניה נגישים.

3. אין חובה שבדין על הרשות המקומית להיעתר לפניה אליה, ואולם אנו סבורים כי מכוח היותה של הרשות המקומית רשות מנהלית, עליה לשקול (כל) פניה אליה, בין היתר בשים לב לאפשרויות חלופיות שקיימות. 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011

פרק ב': התאמות נגישות לבנין קיים

4. חובת הגשת בקשה לרשות מקומית להקצאת מקומות חניה נגישים

(א) כל אחד מן המפורטים להלן יפנה לרשות המקומית הנוגעת לעניין בבקשה כי תקצה מקומות חניה נגישים לאנשים עם מוגבלות סמוך ככל האפשר לבניין הקיים שבאחריותו:

(1) חייב בביצוע נגישות הפטור לפי פרק ד מהקצאת מקומות חניה נגישים;

(2) חייב בביצוע נגישות של בניין קיים שתפוסתו 500 איש לפחות או של בניין קיים חיוני, שאין ברשותם מקום חניה לבניין או שבסמוך להם אין חניון ציבורי שמשרת את הבניין, ובו מקומות חניה נגישים; לעניין זה, "בניין קיים חיוני" בניין קיים שהוא אחד מאלה: מחלקה לשירותים חברתיים, סניף של המוסד לביטוח לאומי, מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס), משרד ממשלתי שניתן בו שירות ציבורי, משרד של רשות מקומית שניתן בו שירות ציבורי, תחנת משטרה או נקודות משטרה, בנק, סניף דואר, בית דואר לרבות מיתקן לחלוקת דואר וסוכנות דואר, בית מרקחת.

(ב) פנייה לרשות מקומית כאמור בתקנה זו תבוצע באמצעות דואר רשום

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד