חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 87), התשס"ח–2008
17/08/2008
 
 

 

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 87), התשס"ח–2008*

תיקון סעיף 33א

1.

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965[1], בסעיף 33א(ב), האמור בו יסומן "(1)", ואחרי פסקה (1) יבוא:

 

 

"(2)

(א)      על אף הוראות פסקה (1), הממשלה רשאית, בהמלצת הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ולאחר שהוועדה קיבלה את המלצת יושב ראש מוסד התכנון המוסמך, ועל פי תנאים שתורה הוועדה, להאריך, במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה, את תוקפו של הצו האמור, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שנים מתום תקופת ההכרזה הראשונה, ובלבד שאושרה או שהופקדה תכנית לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בניה (בחוק זה – תכנית לפינוי ובינוי), במתחם הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו, או שמוסד התכנון החליט על הפקדתה; אושרה תכנית לפינוי ובינוי לא תידרש המלצת יושב ראש מוסד התכנון המוסמך;     

 

 

 

(ב)       הממשלה רשאית, בדרך ובתנאים האמורים בפסקת משנה (א), להאריך בצו את תוקפה של הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי), שניתנה במסגרת החלטת הממשלה מיום כ"א בחשוון התשס"א (19 בנובמבר 2000), מיום ב' באב התשס"א (22 ביולי 2001) מיום כ"ה בחשוון התשס"ב (11 בנובמבר 2001), או מיום ו' בתמוז התשס"ב (16 ביוני 2002), לתקופה שלא תעלה על שש שנים מהמועד שבו פג תוקפה של ההכרזה; תחילתו של צו לפי סעיף זה במועד פקיעתה של ההכרזה כאמור, ואולם הארכת תוקפה של הכרזה כאמור לא תהא בת תוקף לעניין חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו–2006[2], מהמועד שבו פגה ההכרזה הראשונה ועד למועד פרסום הצו." 

תיקון חוק פינוי ובינוי (פיצויים)

2.

בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו–2006[3], בסעיף 2 –

 

 

(1)       בסעיף קטן (ב) – 

 

 

 

(א)      בפסקה (2), בסופה יבוא "ואם בעל הדירה המסרב או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות – המגורים החלופיים שהוצעו לו אינם כוללים התאמות, ככל שהיו בדירה שהזכויות בה מועברות או ככל שהן מתחייבות ממאפייניהם של המגורים החלופיים;";   

 

 

 

(ב)       אחרי פסקה (4) יבוא:

 

 

 

 

"(5)     היה בעל הדירה או בן משפחתו המתגורר עמו אדם עם מוגבלות והתקיים אחד מאלה:

 

 

 

 

 

(א)      כללה עסקת פינוי ובינוי מתן דירת קבע חלופית לבעל הדירה, והדירה האמורה אינה כוללת התאמות ככל שהיו בדירה שהזכויות בה מועברות או ככל שהן מתחייבות ממאפייניה של דירת הקבע החלופית;

 

 

 

 

 

(ב)       לא כללה עסקת פינוי ובינוי מתן דירת קבע חלופית כאמור בפסקת משנה (א) – העסקה אינה כוללת תמורה בשל שוויין של ההתאמות ככל שהיו בדירה שהזכויות בה מועברות.";

 

 

(2)       אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:          

 

 

 

"(ג)     בסעיף זה –

 

 

 

 

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998[4];

 

 

 

 

"התאמות" – שינויים או התקנים בדירה או ברכוש המשותף בבית המשותף שהדירה נמצאת בו הדרושים לאדם עם מוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה."

 

 

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

 

מאיר שטרית

שר הפנים

 

 

 

 

 

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

 

 * התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשס"ח (30 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 378, מיום כ"ד באדר ב' התשס"ח (31 במרס 2008), עמ' 512.

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' ...

[2] ס"ח התשס"ו, עמ' 171.

[3] ס"ח התשס"ו, עמ' 171; התשס"ו, עמ' 171.

[4] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

  חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 87), התשס"ח–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד