הסדרת השירות לנזקקים לשירותי סיעוד
5/10/2008
 
 

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 448, רישיונות והיתרים לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, נכים המעסיקים עובד זר סיעודי צריכים לרשום אותו (ללא תשלום) באחד מהתאגידים החדשים, אשר עמדו בכל התנאים המיוחדים שנקבעו למתן הרישיון וההיתר לפי חוק שירות התעסוקה התשי"ט 1959.
הנוהל החדש נכנס לתוקף החל מה-1.9.2008.

לרשימת תאגידים בעלי רשיון תיווך בין ארצי בענף הסיעוד (עו"ז)

להלן פירוט החלטת הממשלה האמורה:

החלטה מס. 448 של הממשלה מיום 12.09.2006.
נושא ההחלטה: הסדרת השירות לנזקקים לשירותי סיעוד

 1. בהמשך להחלטת ממשלה מס' 4099 מיום 9 באוגוסט 2005 שעניינה הגדלת אפשרויות התעסוקה של ישראלים, לאמץ את המלצות הצוות הבינמשרדי בנושא שינוי שיטת העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד, בראשותו של סגן הממונה על התקציבים, מר רביב סובל (להלן - "הוועדה"). להלן עיקרי ההמלצות:
  א. העסקת עובד זר בתחום הסיעוד הביתי בידי המטופל, תהיה באמצעות לשכה פרטית שקיבלה רשיון והיתר לפי הוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959. פסקה זו לא תחול על העסקת עובד זר לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.
  ב. לעובדים הזרים תהיה אפשרות מעבר בין מעסיקים בעלי היתרים בענף הסיעוד הביתי ובין הלשכות הפרטיות;
  ג. תבוצע התאמה של כישורי העובד הזר לצרכי המעסיק ולמוגבלותו, בטרם כניסתו של העובד הזר לישראל;
  ד. הלשכה תחויב לבצע הכשרה והדרכה לעובד בבית המטופל, וכן תפקח באמצעות עובד סוציאלי על מתן השירות לנזקק.
  ה. הלשכות הפרטיות יהיו אחראיות להבטחת תעסוקה לעובדים הזרים במשך השנה הראשונה לשהייתם בארץ.
  ו. ביחידת הסמך לעניין עובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יהיה ממונה זכויות של עובדים ומעסיקים בתחום הסיעוד.
  ז. על מנת למנוע הבאה לישראל של עובדים זרים חדשים בשעה שקיימים בישראל עובדים זרים בענף הסיעוד שאין להם תעסוקה, הבאת עובדים זרים בתחום הסיעוד מחוץ לישראל תהיה מותנית במיצוי מאגר העובדים הזרים בענף הסיעוד השוהים בישראל שאין להם תעסוקה, ולגבי לשכה ספציפית - גם בכך שהעובדים הזרים הרשומים באותה לשכה מועסקים כדין.
  ח. הלשכה תוכל לגבות מהמעסיק דמי טיפול בסכום נמוך וקבוע בתנאי הרישיון, וכן תשלום חד-פעמי בגין השמה שיהיה קבוע בתנאי הרישיון;
  ט. על העובדים הזרים בתחום הסיעוד יופעל מנגנון הפיקדון הקבוע בסעיף 1יא לחוק עובדים זרים.
 2. להטיל על שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ליישם את ההסדר המפורט בפרק ו' בדו"ח הועדה לשינוי שיטת העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד, לא יאוחר מיום 1 בינואר 2007.
 3. להנחות את הממונה על יחידת הסמך לענין עובדים זרים במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, להקצות היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד רק למי שיעסיק עובד זר הנמצא באחריותה של לשכה פרטית, כמפורט בפרק ו' לדו"ח הועדה.
 4. שר התעשייה, המסחר והתעסוקה יעניק רישיונות והיתרים ללשכה פרטית לצורך תיווך עבודה לעובדים זרים בענף הסיעוד בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה. רישיון והיתר כאמור יינתנו ללשכה פרטית שמטרת פעולתה היחידה היא הבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד.
 5. לבצע את תיקוני החקיקה הבאים, בהתאם להמלצות הוועדה:
  א. להנחות את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה לתקן את תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס"ד-2004 כך שסכום אגרת בקשה שישלם יחיד אשר אינו זכאי לגמלת סיעוד, בעד העסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי, יוגדל בסכום השווה לעלות בדיקת מידת התלות של המטופל בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום. הבדיקה תתבצע ללא תוספת תשלום.
  ב. לתקן את חוק שירות התעסוקה, כך שייקבע בו כי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה יהיה רשאי לדרוש מלשכה פרטית, כתנאי להיתר, המצאת עירבון כספי, ערבות של בנק או מבטח ישראלי, או ערובה מתאימה אחרת להבטחת מילוי התחייבויותיה.
 6. לתקן את חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, באופן שיקבע בו כי שר הפנים יוכל להאריך רישיון לישיבת ביקור שניתן לעובד הזר לשם המשך העסקתו במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל בכפוף לכך שהעובד הזר מועסק במתן טיפול סיעודי רצוף לאותו מטופל, במשך שלוש השנים שבתכוף לתקופת ההארכה הכוללת. ההיתר יפקע 30 יום לאחר סיום ההעסקה אצל המעסיק במסגרתם יהיה על העובד לעזוב את הארץ."
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד