חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט–2008
11/11/2008
 
 

נושא: טיפולים פארא-רפואיים בילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט–2008*

 

תיקון התוספת השנייה

1.

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994[1] (להלן – החוק העיקרי), בתוספת השנייה –

 

 

 

(1)       בחלקה הראשון, בסעיף 20(א), אחרי פסקה (6) יבוא:

 

 

 

 

"(7)     טיפול צוות רב מקצועי בילדים עד גיל 18 שאובחנו כמצויים בספקטרום האוטיסטי לפי הגדרות מדריך הסיווג והאבחון DSM-4, למעט ילדים כאמור עד גיל 7 המממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם בהתאם להוראות התוספת השלישית.";

 

 

 

(2)       בחלקה השני, תחת הכותרת "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", אחרי סעיף 6 יבוא:

 

 

 

 

"6א.   טיפולים פארא-רפואיים בילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי

 

 

 

 

 

טיפול בילדים כאמור בסעיף 20(א)(7) בחלקה הראשון של תוספת זו:

 

 

 

 

 

טיפול של צוות רב מקצועי יינתן תמורת השתתפות עצמית של המבוטח בסך 23 שקלים חדשים לטיפול. יתרת עלות הטיפול – על חשבון הקופה עד לתעריף של משרד הבריאות. השתתפות הקופה תינתן לטיפול בידי כל אחד מאלה: פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק; סך שעות הטיפול שיינתנו לילד בכלל המקצועות האמורים יעמוד על 3 בשבוע.".

תחילה והוראת מעבר

2.

(א)      תחילתם של סעיף 20(א)(7) בחלקה הראשון של התוספת השנייה לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה (להלן – סעיף 20(א)(7)) ושל סעיף 6א בחלקה השני של התוספת השנייה לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה (להלן – סעיף 6א), ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) (להלן – יום התחילה), ואולם –

 

 

 

(1)       החל מיום התחילה ועד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), יהיה סך שעות הטיפול שיינתנו לילד בכלל המקצועות האמורים בסעיף 6א, שעתיים בשבוע; 

 

 

 

(2)       החל מיום התחילה ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), תהיה רשאית קופת חולים לקבוע, לגבי כלל הילדים הנכללים בסעיף 20(א)(7) או חלקם, או לגבי כל שעות הטיפול או חלקן, כי ילדים כאמור יקבלו החזר כספי כתחליף לשירות שהם זכאים לו לפי סעיף 6א או לפי פסקה (1), לפי הענין, בסכום שלא יעלה על 117 שקלים חדשים לכל שעת טיפול, בכפוף לשניים אלה:

 

 

 

 

(א)      הוצגה לקופת החולים חשבונית המעידה על הוצאה בגובה הסכום האמור;

 

 

 

 

(ב)       הטיפול ניתן בידי אחד מבעלי המקצוע המנויים בסעיף 6א, שאושר מראש בידי קופת החולים כבעל הכשרה מתאימה למתן הטיפול הנדרש ואינו נכלל בהסדרים עם אותה קופה לעניין הטיפול האמור.

 

 

(ב)       אין בהוראות סעיף קטן (א)(2) כדי לגרוע מחובות קופות החולים כלפי כלל המבוטחים לפי הוראות החוק העיקרי.

 

 

 

 

 

 

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

 

יעקב בן-יזרי

שר הבריאות

 

 

 

 

 

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

 

 * התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט (5 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת –  131, מיום י"ט בשבט התשס"ז (7 בפברואר 2007), עמ' 62.

[1] ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 729.

  חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט–2008
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד