הכנסת אישרה סופית: תוגבר נגישותם של אנשים עם מוגבלויות ליצירות

23/03/2014
 
 
ספרים בתוך טלוויזיה

מליאת הכנסת אישרה ב-19/03/2014 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013 , שהגישה הממשלה ואת הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - נגישות יצירה ספרותית לאדם עם מוגבלות), התשע"ג-2013, של ח"כ אילן גילאון (מרצ) ,שהוצמדה להצעה הממשלתית.

לפי הצעת החוק הממשלתית, תותר עשיית פעולות ביצירה, שאינה נגישה לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו, או בעותק של היצירה, לשם הפיכתה ליצירה מותאמת. ההיתר כאמור יהיה במגבלות הקבועות בתיקון המוצע, ויהיה מותר רק לארגון רלוונטי או לאדם עם מוגבלות, או מי מטעמו, לשימושו הפרטי. עוד מוצע לקבוע הסדר מקביל אשר יתיר עשיית פעולות בביצוע או בשידור. כמו כן, מוצע לקבוע כי התאמת ביצוע לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לתיקון המוצע, לא תהווה עוולה אזרחית, אם השינויים שייעשו בביצוע לא יעלו על הנדרש לצורך התאמתם לאנשים עם מוגבלות.

הצעת החוק של ח"כ גילאון, נועדה לתקן את החוק כך שיתיר שימוש בטקסטים לצורך הנגשתם לאנשים עם מוגבלות בקריאה, בלא צורך בקבלת הסכמת בעלי הזכויות.

בדברי ההסבר להצעה הממשלתית, נכתב כי "חוק זכות יוצרים, מעניק לבעל זכות היוצרים ביצירה את הזכות הבלעדית לבצע שימושים שונים ביצירה, ומכוח כך גם את הזכות למנוע מכל אדם אחר לבצע את אותם שימושים ביצירה. עם זאת, ובשל התכליות זכויותיו של בעל זכות היוצרים אינן בלתי מוגבלות. פרק ד' לחוק זכות יוצרים מונה כמה שימושים מותרים ביצירה הניתנים לעשייה בלא רשותו של בעל זכות היוצרים ובלא תשלום תמורה, המהווים חריגים לזכות היוצרים. שימושים אלה מבטאים מטרות ראויות שונות, וביניהן חינוך, חופש הביטוי, קידום התרבות, מחקר, ביקורת, התרת העתקה זמנית ושימוש אגבי ועוד, והכול בתנאים שקובע חוק זכות יוצרים.

הוספת החריג צפויה להגביר את נגישותן של יצירות לאנשים עם מוגבלות, ובכך לאפשר השתתפות שווה של אנשים עם מוגבלות בעולם התרבות, וכן להגביר את חופש המידע ואת חופש הביטוי שלהם ולסייע להם ברכישת ידע. כך למשל, בישראל חיים כיום כ– 23,500 אנשים עיוורים, כ– 200,000 אנשים בעלי לקות ראייה משמעותית ומעל 155,000 בגירים עם מוגבלות משמעותית בשמיעה. הוספת החריג לחוק זכות יוצרים צפויה לשפר לאין ערוך את נגישותן של יצירות שונות, כגון ספרים, כתבי עת ועוד, לאנשים אלה. במדינות רבות ברחבי העולם."

בדברי ההסבר להצעתו של ח"כ גילאון נכתב כי "בישראל חיים כיום למעלה מ-150,000 איש עם מוגבלות בקריאה, הזקוקים להנגשת חומר כתוב. בפועל מונגשים רק כ-5% מן הספרים, העיתונים והירחונים, ופרסומים אחרים כמעט שאינם מונגשים כלל. המחסור החמור בחומרי קריאה נגישים פוגע באופן משמעותי ביכולתם של אנשים עיוורים, לקויי ראייה, דיסלקטים, ובעלי מוגבלויות קריאה אחרות, ללמוד, להתפתח, להרחיב את עולמם הנפשי ולהשתלב בחברה כשווים. המחסור האמור אף פוגע בחופש המידע שלהם, מגביל את התעסוקה שלהם, ובכך שולל מהם זכויות יסוד.

החוק בנוסחו היום מאפשר למוציא לאור לשלול למעשה מאנשים עם מוגבלות בקריאה, את הזכות לקרוא ספר שהוציא לאור. התרת השימוש בטקסטים לצורך הנגשתם תתקן את העוול המתמשך הזה, אשר אינו נובע ממחסור תקציבי – שכן הטכנולוגיה הדיגיטלית מאפשרת להנגיש חומר כתוב בעלויות נמוכות ביותר – אלא מן ההכרח לקבל את הסכמת בעלי הזכויות, הסכמה שפעמים רבות אינה ניתנת. דרישת ההסכמה כשלעצמה, מסרבלת עד מאוד את הליך ההנגשה".

בקריאה שנייה תמכו 32 ח"כים ללא מתנגדים. בקריאה שלישית תמכו 32 ללא מתנגדים.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד